Концертний звук і світло

Концертний звук і світло

Якісний звук і світло - головні критерії оцінки рівня заходу, що проводиться. Залежно від параметрів залу, а також відповідно до вимог замовника ми підберемо найбільш ефективне рішення. Нашим партнером в професійних рішеннях з концертного звуку та світла є італійська компанія PROEL, яка вже понад 25 років є лідером європейського ринку концертного звуку та світла.

Концертний звук

Концертный звукКонцертний звук є одним з найконсервативніших сегментів ринку професійного обладнання. Незважаючи на велику кількість технічних розробок, які впроваджуються в звукові системи, у багатьох компонентах використовуються технології перевірені часом. Варто відзначити широке використання цифрових каналів передачі та обробки сигналу, які дають гнучкі можливості налаштування та використання системи. В системі концертного звуку акустичні складові часто відіграють вирішальну роль в отриманні якісного звукового сигналу у всьому відтворюваному частотному діапазоні, в усіх точках озвучується приміщення.

Залежно від обсягу приміщення система концертного звуку може бути побудована у декількох конфігураціях:

Невеликі багатофункціональні зали

Наряду с другими системами система концертного звука может как объединяться (например, с системой отображения информации) так и быть полностью независимой. В систему могут входить активные или пассивные акустические системы, усилители мощности (если используются пассивные системы). Микшерный пульт, функциональные особенности которого могут учитывать особенности использования системы всегда является главным компонентом маршрутизации сигнала. При необходимости в систему может входить целый набор приборов обработки сигнала (некоторые из видов обработки сигнала могут быть встроенными в микшерный пульт). В качестве источников сигнала используются как жесткие источники сигнала, так и музыкальные инструменты.

Поряд з іншими системами система концертного звуку може як об'єднуватися (наприклад, з системою відображення інформації) так і бути повністю незалежною. У систему можуть входити активні або пасивні акустичні системи, підсилювачі потужності (якщо використовуються пасивні системи). Мікшерний пульт, функціональні особливості якого можуть враховувати особливості використання системи, завжди є головним компонентом маршрутизації сигналу. При необхідності в систему може входити цілий набір приладів обробки сигналу (деякі з видів обробки сигналу можуть бути вбудованими в мікшерний пульт). В якості джерел сигналу використовуються як жорсткі джерела сигналу, так і музичні інструменти.

Особливості комутації системи дають можливість підібрати для кожного залу оптимальне рішення. Система може використовуватися, крім свого прямого призначення, також для озвучування заходів різного формату.

Середні зали

Концертный звукК оборудованию для таких залов очень часто предъявляются повышенные требования, с одной стороны размеры зала (при хорошей акустической архитектуре) позволяют рассчитывать на качество звука самого высокого уровня во всех точках зала, с другой понятно желание сделать его таким же функциональным как его «большие братья». Кроме более высоких характеристик мощности и звукового давления, важную роль играет дисперсия и типы акустических систем. Линейка «Источник – пульт – обработка – усиление – акустика» может дополняться дополнительным оборудованием, а сигнал подаваться еще и в другие помещения здания. В таких залах взаимодействие всех систем аудио-визуальных средств дают возможность максимально эффективно использовать все их возможности.

До обладнання для таких залів дуже часто пред'являються підвищені вимоги, з одного боку розміри залу (при хорошій акустичної архітектурі) дозволяють розраховувати на якість звуку найвищого рівня в усіх точках залу, з іншого зрозуміле бажання зробити його таким же функціональним як його «великі брати» . Крім більш високих характеристик потужності і звукового тиску, важливу роль відіграє дисперсія і типи акустичних систем. Лінійка «Джерело - пульт - обробка - посилення - акустика» може доповнюватися додатковим обладнанням, а сигнал подаватися ще й в інші приміщення будівлі. У таких залах взаємодія всіх систем аудіо-візуальних засобів дають можливість максимально ефективно використовувати всі їх можливості.

Крупные концертные залы

В залах большого объема система звукоусиления является главной. Применение цифровых технологий передачи, обработки и маршрутизации сигнала здесь наиболее оправдано. Для качественного донесения звукового сигнала до каждого слушателя применение в качестве основой акустической системы линейных массивов является, на данный момент оптимальным. Использование цифровых микшерных пультов как основных, так и мониторных с использованием передачи сигнала по цифровому мультикору дает возможность передать сигнал на усиление самого высокого качества.


Концертный свет

Световое концертное оборудование является одним из основных элементов при проведении концертных программ. Концертный свет во время проведения масштабных мероприятий играет не менее важную роль, чем звук. 

Концертный свет

Из всего разнообразия световых приборов применяемых при проведении концертов можно выделить несколько их видов: 

  • Динамические световые приборы. 
  • Статические световые приборы. 
  • Приборы фонового освещения. 
  • Декоративные световые приборы.
  • Приборы спецэффектов. 

Данное многообразие по типу приборов дает возможность светорежиссеру наиболее полно подчеркнуть особенности концертных номеров. Кроме всего прочего правильное освещение сцены и находящихся на ней артистов дает возможность получить качественную видео картинку.

Применение в качестве основных динамических приборов полноповоротных прожекторов «голов» значительно расширяет технические возможности для построения световых картин. При не высоких потолках основными динамическими приборами могут выступать сканера. В качестве статических световых приборов применяются прожекторы различных модификаций и рассчитанные на разные мощности ламп. В качестве приборов дающих динамические вспышки, для акцентирования кульминационных моментов выступления используются многосекционные блиндера и стробоскопы различной мощности. Использование следящих пушек дает возможность оператору акцентировать внимание зрителей на ведущем или выступающем артисте. В концертных зала в световых шоу часто используются лазера, которые могут разнообразить палитру световых образов построенных на ламповых приборах. 

Увеличение эффекта от работы световых приборов постигается за счет использования генераторов дыма, тумана, снега, мыльных пузырей, тяжелого дыма и других спецэффектов. Для управления таким оборудованием используются световые пульты для динамического света и для заливного. Часто эти функции совмещены в одном приборе. 

Использование специализированного программного обеспечения позволяет создавать и управлять световой концертной программой с помощью персонального компьютера. Для работы со статическими приборами используются диммерные блоки, которые управляются как и остальные приборы по DMX протоколу.

Многие приборы используют в качестве источников светодиоды, имеющие ряд преимуществ перед ламповыми приборами. В системе концертного света такие приборы тоже находят широкое применение. 

При рассмотрении системы концертного звука и света как компонентов в общей системе обслуживания концертного зала важно суметь использовать весь функционал с максимальной отдачей.


 Задати питання